Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Mirosław Uziembło11 marca 20184 komentarze

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na formularzu, którego wzór określa minister sprawiedliwości. Formularz ten składa się z następujących elementów:

  1. Określenie sądu, do którego składany jest wniosek – sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika.
  2. Dane identyfikacyjne – są to dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby zadłużonej. Wyróżnić tutaj możemy m.in. imię, nazwisko, numer pesel lub NIP, adres zamieszkania. W punkcie tym podawane są dane przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika reprezentującego dłużnika w postępowaniu.
  3. Żądanie wniosku – cel w jakim składany jest wniosek
  4. Wykaz majątku – jest to aktualny i zupełny spis składników wchodzących w skład majątku wraz z ich szacunkową wyceną. Za majątek dłużnika uważa się wszelkie rzeczy ruchome, nieruchomości, wierzytelności itp. Aktualność wykazu oznacza iż majątek istnieje w dacie złożenia wniosku i zawiera wszystkie jego składniki. Do wykazu wpisywane są również składniki nie podlegające egzekucji wymienione w art. 829 KPC gdyż jest to wykaz „zupełny”. Ponadto przyjmuje się, że dłużnik nieposiadający majątku winien jest uczynić o tym wzmiankę.
  5. Miejsce położenia majątku – należy ujawnić gdzie składowany jest majątek dłużnika. W przypadku gdy pozostaje on w związku małżeńskim ujawnieniu podlega również majątek wspólny małżonków.
  6. Spis wierzycieli – pozwala określić ogólny stan zadłużenia wnioskującego. W tym punkcie należy wymienić wszystkich wierzycieli. Dotyczy to zobowiązań wymagalnych oraz tych niewymagalnych. Zatajenie przez dłużnika informacji na temat wierzytelności prowadzi do nieumorzenia jej w drodze oddłużenia. Dodatkowo należy zaznaczyć, że spis wierzycieli można traktować jako uznanie długu, a co za tym idzie za moment przerwania biegu przedawnienia. Na podstawie spisu, syndyk poinformuje wierzycieli o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
  7. Spis wierzytelności spornych – są to długi, których dłużnik zupełnie lub w pewnym stopniu nie uznaje. Przy czym przy wierzytelnościach należy oznaczyć zakres w jakim są one kwestionowane. Oznaczenie tych wierzytelności nie jest równoznaczne z ich uznaniem przez dłużnika, a także nie przerywa biegu ich przedawnienia.
  8. Uzasadnienie wniosku – należy tu opisać i uprawdopodobnić swoją sytuację prawną i faktyczną. Dłużnik powinien określić podstawy zdolności upadłościowej, od kiedy trwa stan niewypłacalności, w jaki sposób doprowadzono do tego stanu oraz inne okoliczności wskazujące na zasadność składanego wniosku i brak innej możliwości wyjścia z zadłużenia. Wbrew pozorom jest to jego najistotniejsza część. Zbagatelizowanie tej części może doprowadzić do tego, że sąd odrzuci wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
  9. Oświadczenie dłużnika – złożenie wniosku oznacza złożenie oświadczenia o braku przesłanek negatywnych względem dłużnika.
  10. Załączniki – wszelkie dokumenty uprawdopodabniające okoliczności przytoczone w uzasadnieniu, wezwania do zapłaty, wyroki, oświadczenia, wypisy ze szpitala i inne dokumenty mogące pomóc sądowi przy analizie wniosku.

Sam wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej liczy około 6 stron w zależności od wydruku, ale jego poprawne i rzetelne wypełnienie może przynieść trudności. Dużą uwagę należy przeznaczyć na skompletowanie dokumentów dotyczących majątku, a także listy wierzytelności gdyż pominięcie zarówno pierwszych jak i drugich może być bardzo bolesne w skutkach.

W przypadku złożenia wniosku obarczonego błędami formalnymi sąd wezwie dłużnika do uzupełnienia braków lub wniesienia opłaty. W przypadku reprezentacji wnioskującego przez radcę prawnego lub adwokata, sąd zwraca wniosek bez wzywania zainteresowanych. Przy złożeniu wniosku w terminie tygodniowym od zwrotu, wywołuje on skutek od momentu pierwszego wpływu.

Jeśli zastanawiasz się do jakiego sądu powinieneś złożyć swój wniosek, myślę że ten post Ci w tym pomoże.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marcin 13 marca, 2018 o 20:32

Dziękuję za rzeczowy wpis – należy edukować w ten sposób ludzi, dla których to może być spora szansa na wyjście z długów.

Odpowiedz

Mirosław Uziembło 14 marca, 2018 o 09:24

Dziękuję!
W pełni się z Tobą zgadzam. Upadłość konsumencka jest tematem, który trzeba upowszechnić.
Zachęcam też to śledzenia bloga na bieżąco i do dzielenia się własnym doświadczeniem 🙂

Pozdrawiam

Odpowiedz

Daria 23 kwietnia, 2018 o 13:00

Co w przypadku jeśli ja ujawnię wszystkich wierzycieli, ale oni nie zgłoszą się do prowadzonej przez Sąd listy wierzycieli?

Czy wtedy te zobowiązanie nie zostanie umorzone?

Odpowiedz

Mirosław Uziembło 10 maja, 2018 o 11:40

Nawet jeśli wierzyciel będzie uważał, że nie zgłaszając się do syndyka prowadzącego postępowanie upadłościowe uniknie umorzenia i jego zobowiązanie nadal będzie istniało, to jest on w błędzie. Umorzenie zobowiązań dotyczy wszystkich wierzytelności ujawnionych w złożonym przez Panią wniosku.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: