Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

majątek

Ostatnio na naszą skrzynkę pocztową przyszło zapytanie czy osoba zadłużona może dokonać darowizny? Może, ale darowizna ta będzie dotknięta wadą, o której mówi art. 529 KC: Jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny. O tym […]

Czy można „na własną rękę” sprzedać składniki masy upadłościowej. Co do zasady nie można, ale… Tutaj ustawodawca przewidział wyjątek dotyczący ruchomych elementów masy upadłościowej. Otóż, zgodnie z art. 49112 Pr. Up., Syndyk prowadzący likwidację może upoważnić upadłego do sprzedaży ruchomości wchodzących w skład majątku. Upoważnienie powinno zostać sporządzenie w formie pisemnej i stosuje się do […]

Upadły współmałżonek.   Chyba najczęściej występującym ustrojem małżeńskim jest współnota majątkowa. Co się dzieje jednak gdy długi małżonka zaczynają zagrażać nam samym? Gdy małżonkowie są współdłużnikami sprawa jest generalnie prosta. Oboje składają wniosek o ogłoszenie upadłości jednocześnie składając prośbę o powiązanie tych spraw ze sobą. Do masy upadłościowej zaliczane są ich majątki osobiste oraz majątek […]

Co do zasady przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej cały majątek dłużnika stanowi masę upadłościową. Gdy istnieje wspólnota majątkowa z małżonkiem to również wspólny majątek włączany jest do masy upadłościowej. Jednakże istnieją przedmioty niewchodzące w skład masy upadłości. Ustawodawca w art. 829 – 835 KPC przewidział katalog zamknięty majątku wyłączonego z masy upadłości: