Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Rażące niedbalstwo

Mirosław Uziembło14 marca 2018Komentarze (0)

Rażące niedbalstwo jako podstawa oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Jest to jedna z przesłanek oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 4914 ust. 1 Prawa Upadłościowego –  Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek tak zwanego rażącego niedbalstwa. Na podstawie tego przepisu można dojść do wniosku, że zwykłe niedbalstwo bądź lekkomyślność, które doprowadza do niewypłacalności nie będzie stanowiło przeszkody by ogłosić upadłość. Gdzie jest granica?

Trzy formy winy nieumyślnej.

Choć ustawa nie definiuje pojęć to ich znaczenie możemy poznać w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który pochylał się nad tymi pojęciami między innymi w wyroku sygn. akt I CKN 969/00, a także sygn. akt IV CK 151/03.

W prawie cywilnym niedbalstwo jest uznawane za nieumyślny stopień winy związany z niezachowaniem należytej staranności. Przy czym ową staranność należy rozumieć jako przyjęty za optymalny w społeczeństwie wzorzec zachowania się w danych warunkach. Niedbalstwo cechuje się brakiem świadomości bezprawności zachowania.

Rażące niedbalstwo jest kwalifikowaną formą wcześniej wspomnianego niedbalstwa. W swoim charakterze zbliża się ono do klasyfikacji winy umyślnej. Jest to zachowanie, które przeczy podstawowym i minimalnym zasadom zachowania się przyjętym w społeczeństwie. Ocena odnośnie przekroczenia tych zasad, powinna być zawsze badana w stosunku do konkretnej sytuacji. Nie mały wpływ na ocenę zachowania danej osoby mają tutaj jej cechy, takie jak wiek czy wykształcenie. Pozwalają one jak najdokładniej ocenić powinność określonego zachowania i szansę przepowiedzenia następstw.

Najlżejszą formą niedbalstwa jest lekkomyślność. Polega ona na błędnym przeświadczeniu osoby, że uda mu się uniknąć popełnienia czynu zabronionego.

Oddalenie wniosku.

Przytoczone definicje trafnie ukazują jak marginalnym jest problem rażącego niedbalstwa w odniesieniu do zadłużonych. Choć większość zadłużonych nie dochowała zasad współżycia społecznego czy należytej staranności, to jednak ich decyzje najczęściej nie są rażącym naruszeniem tych zasad. Sądy przy badaniu każdej sprawy są zobowiązane do pełnego i rzetelnego zbadania wszystkich okoliczności życiowych i sytuacji, które spowodowały zadłużenie, a co za tym idzie stan niewypłacalności dłużnika.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: