Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Co to są wierzytelności sporne?

Mirosław Uziembło11 października 2018Komentarze (0)

Gdy uznałeś, że zadłużenie przekroczyło już Twoje możliwości regularnej spłaty, a jedynym wyjściem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, za pewne zacząłeś rozglądać się za wnioskiem. Jeśli nadal się zastanawiasz czy to już odpowiednia pora zapoznaj się z tym wpisem. O tym jak wygląda wniosek o upadłość konsumenkcą wspominałem juz tutaj. Wypełniając wniosek przechodzisz przez kolejne rubryki. O ile większość z nich jest stosunkowo jasna, o tyle jedna sprawia szczególne kłopoty i rodzi pytanie co to są wierzytelności sporne i kiedy mogą prowadzić do oddalenia wniosku?

Wierzytelność

Najpierw krótko przypomnę czym jest wierzytelność. Otóż jest to uprawnienie wierzyciela do żądania spełnienia danego świadczenia przez dłużnika. Jest to pojęcie odwrotne do pojęcia długu.

Co to są wierzytelności sporne?

Jeżeli nikt nie podważa istnienia zobowiązania to wszystko jest w proste i klarowne. Jednakże dłużnik może nie uznawać żądania wierzyciela. Wtedy możemy mówić właśnie o wierzytelności spornej. Wyróżniamy ich dwa rodzaje:

  • w stosunku do których toczone są procesy sądowe albo postępowania administracyjne,
  • w stosunku do których co prawda nie toczą się żadne postępowania, ale dłużnik (upadły) zaprzecza wyraźnie ich istnieniu lub wysokości.

Choć wierzytelności sporne nie mają swojej ustawowej definicji to wyróżniamy je dla potrzeb postępowania upadłościowego. W toku tego postępowania sąd będzie badał ich rzeczywisty stopień sporności.

Wierzytelności sporne a oddalenie wniosku

Musisz pamiętać, że zgodnie z art. 12a Prawa Upadłościowego, Sąd oddali Twój wniosek jeżeli oprzesz go w całości na wierzytelności spornej. O tym co zrobić gdy Sąd oddali wniosek przeczytasz tutaj:

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – co dalej?

Oderwijmy się na chwilę od tematów związanych z upadłością, czy opóźnionymi lotami. W końcu to blog prawnik dla konsumenta, a dziś wchodzi w życie zmiana, która jak najbardziej dotyczy adresatów tej witryny. Otóż od dzisiaj tj. 1 października zostaje zniesiony obowiązek posiadania przy sobie tych dokumentów, w związku z czym za brak dowodu rejestracyjnego i polisy OC nie otrzymamy już mandatu. Zmiana ta wynika z przyjętej nowelizacji ustawy, Prawo o Ruchu Drogowym.

Co w trakcie kontroli?

Dotychczas obowiązkiem było posiadanie dowodu rejestracyjnego i polisy OC oraz okazanie ich w trakcie kontroli drogowej. Brak wcześniej wymienionych dokumentów skutkował nałożeniem grzywny. Zgodnie z aktualnymi przepisami kierowca jest zobowiązany do posiadania jedynie prawa jazdy i okazania go podczsa kontroli. Funkcjonariusz prowadzący kontrolę za pośrednictwem bazy CEPiK sprawdzi czy pojazd posiada aktualne badania techniczne oraz czy wykupiona została polisa OC. Czyż to nie jest proste i nie powinno funkcjonować już od dawna?

W przypadku braku wykonanych badań technicznych funkcjonariusz prowadzący kontrolę odnotuje ten fakt w systemie informatycznym. Kierowca w tym wypadku otrzyma pokwitowanie o zatrzymaniu “wirtualnego” dokumentu, a w celu usunięcia wzmianki będzie musiał dokonać wymaganych formalności.

Dowody rejestracyjne (KMP)

Kiedy dowód rejestracyjny będzie potrzebny?

Brak dowodu rejestrcyjnego i polisy OC dotyczy faktycznego “noszenia” tych dokumentów przy sobie. Nie zwalnia z obowiązku ich posiadania, prowadzenia i opłacania. Dowód rejestracyjny nadal będzie niezbędny w celu przeprowadzenia formalności. Między innymi tych związanych ze sprzedażą samochodu, przeprowadzeniem badań technicznych czy podczas wyjazdu zagranicznego.

Odszkodowanie za opóźniony pociąg

Mirosław Uziembło25 września 2018Komentarze (0)

Ostatnio dużo pisałem o odszkodowaniach za opóźnione loty, wpisy w tym temacie znajdziesz między innymi tutaj, jak i tutaj. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, który doskwiera nam w Polsce nierzadziej niż opóźnione loty, a mianowicie opóźnienia przejazdów pociągami. Jakimi zasadami rządzi się odszkodowanie za opóźniony pociąg? Odszkodowania te nie są tak “spektakularne” jak w przypadku przewozów lotniczych, a nawet można pokusić się o stwierdzenie, że są śmiesznie niskie. Jednak pojawiła się szansa, że i one wzrosną o czym przeczytasz na końcu tego wpisu. Najpierw jednak pozwól, że wspomnę aktualne zasady zgodnie, z którymi wypłacane jest odszkodowanie za opóźniony pociąg.

Przepisy unijne

Zasady wypłaty odszkodowań z tytułu opóźnionień pociągów regulują przepisy unijne w rozporządzeniu WE nr 1371/2007. A dokładniej mówiąc art. 17. Zgodnie z nim pasażerowi przysługuje odszkodowanie za opóźniony pociąg, gdy czas tego opóźnienia wynosi conajmniej 60 minut. Wysokość rekompensaty zależna jest od czasu opóźnienia:

  •  25% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut,
  •  50% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Przy czym musisz pamiętać, że zgodnie z art. 17 ust. 3 wyżej wspomnianego rozporządzenia przewoźnik zwolniony jest z wypłaty rekompensaty, jeżeli jej wysokość nie przekroczy równowartości 4 euro. 

Jak można przeczytać na stronie Urzędu Transportu Kolejowego:

Ma to jednak zastosowanie wyłącznie do opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych kategorii EIP, EIC, IC, TLK, IR, wszystkich międzynarodowych w przejazdach pomiędzy krajami UE oraz komercyjnych, dalekobieżnych pociągów przewoźników regionalnych (np. „Słoneczny” spółki Koleje Mazowieckie, musicREGIO „Przewozów Regionalnych”, „Sprinter” Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, letnich pociągów nad morze Arrivy RP oraz pociągów Kolei Dolnośląskich „Kulturzug”). Ograniczenia te wynikają z tego, że Polska – zgodnie z możliwościami zawartym w rozporządzeniu – bezterminowo wyłączyła stosowanie rekompensat dla pociągów miejskich, podmiejskich i regionalnych.

Przepisy krajowe

Dochodzenie odszkodowania na podstawie roporządzenia unijnego nie wyklucza Twojego prawa do skorzystania z krajowych przepisów. Przysługuje Ci prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu naprawy szkody na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego jak również Prawa Przewozowego. Właśnie w tym ostatnim w art. 62 ust. 2 znajdziemy następujący przepis:

Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego.

Pamiętaj jednak, że dochodząc odszkodowania za poniesioną szkodę, musisz ją należycie wykazać i udokumentować. Oczywiście odpowiedź na Twój wniosek jest sprawą czysto uznaniową po stronie przewoźnika. Może on uznać Twój wniosek, ale równie dobrze go odrzucić. W tym drugim przypadku pozostanie Ci skierowanie sprawy na drogę sądową lub złożenie skargi do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Odszkodowanie za opóźniony pociąg – planowane zmiany

W Parlamencie Europejskim rozpoczęto prace zmierzające do poprawienia sytuacji podróżnych. Planowanych zmian nie można jednak porównywać z zasadami panującymi w odszkodowaniach związanych z przewozami lotniczymi.

Złożony projekt zakłada następujące progi odszkodowań:

  •  50% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 90 minut,
  •  75% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego od 90 do 120 minut,
  • 100% ceny biletu jednorazowego w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Choć to niewielka poprawa, nawet ona powinna cieszyć i może przyczyni się do zmniejszenia ilości opóźnień, o których tak często słyszeliśmy w tym sezonie urlopowym. I których, de facto sam doświadczyłem jako pasażer.

Głosowanie europejskiej komisji transportu w sprawie wyżej wspomnianego projektu zaplanowano na 9 października. 

Kontakt

Dokumenty potrzebne do wniosku o odszkodowanie

Mirosław Uziembło11 września 20184 komentarze

Samo uzyskanie prawa do ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot nie sprawi, że pieniądze znajdą się na Twoim koncie. Oczywistym jest, że musisz zebrać odpowiednie dokumenty potrzebne do wniosku o odszkodowanie. Czy warto je skurpulatnie przygotować? Jasne, że tak! Same kwoty, które możesz uzyskać są tutaj chyba wytarczająco przekonujące, a więcej o nich przeczytasz w poniższym wpisie:

Opóźniony lot

Dokumenty potrzebne do wniosku o odszkodowanie za opóźniony lot

Mówiąc najprościej niezbędne dokumenty potrzebne do wniosku o odszkodowanie to takie, które ułatwią liniom lotniczym weryfikację, że Twoje roszczenie jest zasadne. Innymi słowy, że rzeczywiście w Twoim przypadku doszło do naruszenia zawartej umowy poprzez opóźnienie bądź odwołanie lotu.

W przypadku opóźnienia/odwołania lotu takimi dokumentami będą:

  • bilet lotniczy
  • kopia potwierdzenia rezerwacji na dany przelot
  • karta pokładowa (o ile została wydana, szczególnie gdy lot jest anulowany karty pokładowe nie są wydawane)

Obok podsawowego roszczenia, możesz domagać się zwrotu dodatkowych kosztów, które poniosłeś. W tym wypadku niezbędne będą wszelkie dowody zakupu, bądź po prostu rachunki potwierdzające powstanie kosztów dodatkowych. Oczywiście koszty te muszą być uzasadnione, ale tego chyba nie muszę tłumaczyć?

Choć przysługuje Ci odszkodowanie w określonych kwotach, przewoźnicy bardzo często będą robili wszystko by świadczenie pieniężne zmienić na bardziej wygodną dla nich formę. Wspominałem o tym w jednym z wcześniejszych wpisów:

Bon lub voucher zamiast odszkodowania za opóźniony lot

O tym, że za opóźniony bądź odwołany lot przysługuje Ci odszkodowanie oraz opieka wiesz z poprzednich wpisów. W ramach przypomnienia znajdziesz je tutaj oraz w linku poniżej. Jednakże pojawia się również pytanie: przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot?

Opóźniony lot

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot?

Nad tym zagadnieniem pochylił się Sąd Najwyższy i odpowiedział na nie w uchwale z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt III CZP 111/16, w której możemy przeczytać iż:

Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. UE. L. 2004.46.1), przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 k.c.”

Czy rok wystarczy?

Zagłębiając się w uzasadnienie Sądu Najwyższego, może przeczytać, że Pasażer został zwolniony od obowiązku dowodzenia zarówno przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej, jak i wysokości odszkodowania (które są określone w rozporządzeniu nr 261/2004). Z natury rzeczy powinien więc dochodzić roszczenia o wypłatę odszkodowania przewidzianego w rozporządzeniu niezwłocznie po zakończeniu opóźnionego lotu.

Roczny termin przedawnienia

Powyżej przytoczone rozstrzygnięcie oznacza nie mniej, nie więcej, ze w Polsce pasażerowie mają jedynie 1 rok aby wszcząć postępowanie przeciwko liniom lotniczym. W innym przypadku przewoźnik może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia i uchylić się od wypłaty odszkodowania. Bieg okresu przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym terminowo miał odbyć się lot. Przy czym należy pamiętać, że sam kontakt z przewoźnikiem nie skutkuje przerwaniem biegu tego terminu. Jedynym skutecznym sposobem na przerwanie biegu okresu przedawnienia jest wkroczenie na drogę sądową.

Oczywiście sugerujemy by przed wystąpieniem z pozwem, spróbować polubownego rozwiązania sprawy, jednakże w terminie umożliwiającym Ci zachowanie wcześniej wspominanego rocznego okresu.

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot w innych krajach?

Terminy te są bardzo zróżniocowane, ale najczęściej oscylują w granicach od 3 do 5 lat. Tak jest m.in. w większości krajów europejskich.

Jeśli potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania skontaktuj się z nami poprzez formularz.

Kontakt