Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Dokumenty potrzebne do wniosku o odszkodowanie

Mirosław Uziembło11 września 20184 komentarze

Samo uzyskanie prawa do ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot nie sprawi, że pieniądze znajdą się na Twoim koncie. Oczywistym jest, że musisz zebrać odpowiednie dokumenty potrzebne do wniosku o odszkodowanie. Czy warto je skurpulatnie przygotować? Jasne, że tak! Same kwoty, które możesz uzyskać są tutaj chyba wytarczająco przekonujące, a więcej o nich przeczytasz w poniższym wpisie:

Opóźniony lot

Dokumenty potrzebne do wniosku o odszkodowanie za opóźniony lot

Mówiąc najprościej niezbędne dokumenty potrzebne do wniosku o odszkodowanie to takie, które ułatwią liniom lotniczym weryfikację, że Twoje roszczenie jest zasadne. Innymi słowy, że rzeczywiście w Twoim przypadku doszło do naruszenia zawartej umowy poprzez opóźnienie bądź odwołanie lotu.

W przypadku opóźnienia/odwołania lotu takimi dokumentami będą:

 • bilet lotniczy
 • kopia potwierdzenia rezerwacji na dany przelot
 • karta pokładowa (o ile została wydana, szczególnie gdy lot jest anulowany karty pokładowe nie są wydawane)

Obok podsawowego roszczenia, możesz domagać się zwrotu dodatkowych kosztów, które poniosłeś. W tym wypadku niezbędne będą wszelkie dowody zakupu, bądź po prostu rachunki potwierdzające powstanie kosztów dodatkowych. Oczywiście koszty te muszą być uzasadnione, ale tego chyba nie muszę tłumaczyć?

Choć przysługuje Ci odszkodowanie w określonych kwotach, przewoźnicy bardzo często będą robili wszystko by świadczenie pieniężne zmienić na bardziej wygodną dla nich formę. Wspominałem o tym w jednym z wcześniejszych wpisów:

Bon lub voucher zamiast odszkodowania za opóźniony lot

O tym, że za opóźniony bądź odwołany lot przysługuje Ci odszkodowanie oraz opieka wiesz z poprzednich wpisów. W ramach przypomnienia znajdziesz je tutaj oraz w linku poniżej. Jednakże pojawia się również pytanie: przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot?

Opóźniony lot

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot?

Nad tym zagadnieniem pochylił się Sąd Najwyższy i odpowiedział na nie w uchwale z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt III CZP 111/16, w której możemy przeczytać iż:

Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. UE. L. 2004.46.1), przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 k.c.”

Czy rok wystarczy?

Zagłębiając się w uzasadnienie Sądu Najwyższego, może przeczytać, że Pasażer został zwolniony od obowiązku dowodzenia zarówno przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej, jak i wysokości odszkodowania (które są określone w rozporządzeniu nr 261/2004). Z natury rzeczy powinien więc dochodzić roszczenia o wypłatę odszkodowania przewidzianego w rozporządzeniu niezwłocznie po zakończeniu opóźnionego lotu.

Roczny termin przedawnienia

Powyżej przytoczone rozstrzygnięcie oznacza nie mniej, nie więcej, ze w Polsce pasażerowie mają jedynie 1 rok aby wszcząć postępowanie przeciwko liniom lotniczym. W innym przypadku przewoźnik może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia i uchylić się od wypłaty odszkodowania. Bieg okresu przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym terminowo miał odbyć się lot. Przy czym należy pamiętać, że sam kontakt z przewoźnikiem nie skutkuje przerwaniem biegu tego terminu. Jedynym skutecznym sposobem na przerwanie biegu okresu przedawnienia jest wkroczenie na drogę sądową.

Oczywiście sugerujemy by przed wystąpieniem z pozwem, spróbować polubownego rozwiązania sprawy, jednakże w terminie umożliwiającym Ci zachowanie wcześniej wspominanego rocznego okresu.

Przez ile lat można dochodzić odszkodowania za opóźniony lot w innych krajach?

Terminy te są bardzo zróżniocowane, ale najczęściej oscylują w granicach od 3 do 5 lat. Tak jest m.in. w większości krajów europejskich.

Jeśli potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania skontaktuj się z nami poprzez formularz.

Kontakt

Dużo mówi się o odszkodowaniach przysługujących pasażerom opóźnionych lotów. Również wspominałem o tym w poprzednich wpisach:

Opóźniony lot

Awaria samolotu a odszkodowanie

Ale odszkodowanie to nie jedyny „przywilej” jaki Ci przysługuje w momencie opóźnienia lotu. Wspominane przeze mnie wiele razy Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. szczegółowo porusza kwestię nie tylko wspomnianego odszkodowania, ale również mówi o tym, jakie są obowiązki przewoźnika w związku z opóźnionym lotem.

Prawo do opieki

Obowiązki przewoźnika w związku z opóźnionym lotem nazywane są w skrócie prawem do opieki, które przysługuje pasażerom w następujących przypadkach:

 • znacznego opóźnienia lotu
 • odwołania lotu
 • odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera

W związku z realizacją prawa do opieki, przewoźnik lotniczy zapewnia bezpłatnie pasażerom następujące usługi:

 • posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania;
 • dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

A w określonych przypadkach również zakwaterowanie w hotelu oraz transport między lotniskiem, a hotelem.

Podobnie jak w przypadku odszkodowania, tak i obowiązki przewoźnika w związku z opóźnionym lotem zostały podzielone według kryterium długości lotu i czasu opóźnienia, a więc prawo do opieki przysługuje pasażerom, których przylot do miejsca docelowego opóźni się:

 • o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1 500 kilometrów lub
 • o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1 500 a 3 500 kilometrów lub
 • o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej.

W przypadku gdy wylot nastąpi co najmniej dzień później po wstępnie planowanym terminie, przewoźnik dodatkowo poza wcześniej wspomnianymi usługami zobowiązany jest do zapewnienia podróżnym:

 • zakwaterowania w hotelu w przypadku:
  • gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub
  • gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera;
 • transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym).

Ponadto w przypadku opóźnienia trwającego co najmniej 5 godzin pasażerom przysługuje prawo do zwrotu pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, a także gdy jest to odpowiednie zapewnienie lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie.

Za pisemną zgodą zwrot może nastąpić w formie Vouchera, o czym wspominałem w tym wpisie. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz:

Kontakt

Awaria samolotu a odszkodowanie

Mirosław Uziembło16 sierpnia 2018Komentarze (0)

Awaria samolotu a wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika za opóźniony lot.

O tym, że za opóźniony lot przysługuje Ci odszkodowanie już wiesz, a jeśli nie wiesz możesz przeczytać tutaj:

Opóźniony lot

Co do zasady za opóźnienie prowadzące do tego, że do miejsca docelowego dotrzesz 3h później niż pierwotnie planowano, uprawnia Cię do uzyskania odszkodowania. Jednakże, czy w każdym wypadku przewoźnik ponosi odpowiedzialność za opóźniony lot?

Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej:

„Obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty rekompensaty przewidzianej w art. 7, jeżeli może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.”

O ile każdy z nas rozumie, że w nadzwyczajne okoliczności wpisują się wszelkie nagłe zmiany pogodowe, błędy obsługi lotniska czy nawet zagrożenie zamachami terrorystycznymi. To przewoźnicy często do tego katalogu starają się podciągnąć również problemy techniczne, a mówiąc wprost awarie, które nierzadko prowadzą do wielogodzinnego opóźnienia lotu, a nawet do jego odwołania. Czy w tej sytuacji pasażer może dochodzić rekompensaty, przecież awarii nie da się przewidzieć, a gdyby się dało to wtedy można by jej uniknąć.

Spór między interesem pasażerów, a argumentacją przewoźników kilkukrotnie znalazł swój finał przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Sędziowie stwierdzili, że występowanie awarii jest wpisane w ryzyko świadczonych przez przewoźników usług i stanowi część ich codziennej działalności. Co więcej ryzyko to powinno być wkalkulowane w koszty i nie może obciążać pasażerów. (m.in. C-402/07, C-432/07, C257/14)

Wyjątkowa awaria?

Oczywiście muszę w tym miejscu wspomnieć też o wyjątku od zasady. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności jeżeli awaria samolotu następuje na skutek wady produkcyjnej dotykającej całą serię dostarczonych jej samolotów.

Kto udowadnia nadzwyczajne okoliczności?

Obowiązek udowodnienia zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności spoczywa na przewoźniku. Musi on wykazać, że mimo dochowania wszelkich starań, wykorzystania wszystkich dostępnych środków technicznych i finansowych nie był w stanie zapobiec opóźnieniu lub odwołaniu lotu.

Wakacje to czas, w którym wszystkie lotniska przeżywają oblężenie podróżnych, a ruch na niebie robi się bardzo gęsty. Każdy z utęsknieniem czeka na dzień, w którym będzie mógł stawić się na lotnisku, odbić swój bilet, zasiąść w fotelu samolotu i odlecieć na wymarzone wakacje.

Nie zawsze jednak wszystko przebiega tak idealnie. Może się zdarzyć, że na kilka dni przed wylotem dostaniesz SMS-em informację, że w związku ze strajkiem pracowników Twój lot został odwołany. Co masz w takiej sytuacji zrobić?

Taka sytuacja ma miejsce właśnie w tym momencie i dotknęła jednego z największych tanich przewoźników na świecie – Ryanair. Dziś tj. 10 sierpnia 2018 r. rozpoczyna się strajk pilotów w 5 europejskich krajach: Belgii, Irlandii, Szwecji, Holandii oraz Niemczech. Już w tym momencie Ryanair poinformował o odwołaniu blisko 400 lotów. W wyniku strajku trudności doświadczy ponad 70 000(!) podróżnych. Na końcu wpisu znajdziesz oficjalne stanowisko lini Ryanair.

Jaka jest odpowiedzialność przewoźnika za odwołany lot?

W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu zastosowanie ma rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, o którym wspominałem również we wpisie dotyczącym odstąpienia od umowy o usługi turystyczne.

Odstąpienie od umowy o usługi turystyczne

Rozporządzenie to kompleksowo omawia problematykę odwołanych lotów, odpowiedzialności przewoźnika i odszkodowań przysługujących podróżnym, których lot nie doszedł do skutku.

Podstawową zasadą jest zwrot pełnego kosztu biletu lub zapewnienie transportu na porównywalnych warunkach w jak najwcześniejszym możliwym terminie. Co do zasady podróżni, których lot został odwołany mają również prawo do odszkodowania, chyba że:

 • zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu,
 • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; lub
 • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Z przytoczonych regulacji wynika, że możesz zostać poinformowany o odwołaniu lotu choćby godzinę przed planowanym wylotem, a odszkodowanie nie będzie Ci przysługiwało jeśli przewoźnik zapewni Ci inną możliwość dotarcia do miejsca docelowego, we wskazanym powyżej czasie.

Takie są ogólne zasady dotyczące odwołania lotu.

Pamiętaj również, że przewoźnik lotniczy nie będzie zobowiązany do wypłaty rekompensaty, jeżeli może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Do nadzwyczajnych okoliczności znajdziemy również odwołanie w preambule cytowanego rozporządzenia gdzie wprost zostały wymienione strajki pracownicze:

„(…)zobowiązania przewoźników lotniczych powinny być ograniczone lub ich odpowiedzialność wyłączona w przypadku gdy zdarzenie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Okoliczności te mogą, w szczególności, zaistnieć w przypadku destabilizacji politycznej, warunków meteorologicznych uniemożliwiających dany lot, zagrożenia bezpieczeństwa, nieoczekiwanych wad mogących wpłynąć na bezpieczeństwo lotu oraz strajków mających wpływ na działalność przewoźnika.”

Oczywiście można podnieść zarzut, że strajkom można zapobiec, ale zwrot „wszelkich racjonalnych środków” nie może zmuszać przewoźnika-pracodawcę do realizowania żądań pracowniczych byle tylko uniknąć odwołania lotów. Zasadniczo więc możemy uznać, że strajk pracowników będzie wyłączał odpowiedzialność przewoźnika za odwołany lot.

Choć w kwietniu 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ryzyko strajku lub protestu jest wpisane w działalność przewoźnika i nie zwalnia go z wypłaty odszkodowania. Tylko czy jest to słuszna interpretacja?

Reasumując, jeśli Twój lot został odwołany na pewno przysługuje Ci prawo do zwrotu pełnego kosztu biletu lub zmiana planu podróży na najbliższy możliwy termin. Co do kwestii odszkodowania za odwołany lot wszystko zależy od powodów tego odwołania, które dla każdego przypadku powinny być analizowane oddzielnie.