Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Dofinansowanie wynagrodzeń studentów

Mirosław Uziembło11 stycznia 20215 komentarzy

Od 19 grudnia można składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych (VIA-WOMPP). Wiele wątpliwości rodzi się w momencie gdy przedsiębiorcy mają wypełnić wniosek i czy świadczenie obejmuje również dofinansowanie wynagrodzeń studentów. Więcej o samym wniosku pisałem tutaj:

Podstawa dofinansowania wynagrodzeń

Podstawę prawną tego świadczenia określa art. 15gga ust. 1 ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, (…) może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4.

Kogo dotyczy dofinansowanie

Wyżej przytoczony artykuł dla określenia definicji pracownika na potrzeby tego świadczenia odsyła nas do art. 15g ust. 4, który znajduje się w tej samej ustawie i stanowił definicję na potrzeby poprzednich dofinansowań. Artykuł ten wymienia katalog zamknięty podstaw wykonywania pracy zarobkowej, których wykonawców uznaje się za pracownika:

Pracownikiem, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

By łatwiej było zrozumieć podzielmy powyższy artykuł na podpunkty:

Za pracownika w myśl art. 15g ust. 4 uznaje się:

  1. pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy
  2. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą,
  3. osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia,
  4. osobę zatrudnioną na podstawie innej umowy o świadczenie usług,
  5. osobę wykonującą pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną

jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu. Ten ostatni punkt dotyczy się każdej z powyższych podstaw zatrudnienia.

Dofinansowanie wynagrodzeń studentów

W związku z powyższym wynagrodzenie studentów co do zasady nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu. Co za tym idzie nie będzie ono kwalifikowało się do dofinansowania na podstawie powyższych artykułów. Stanowi do istotny cios dla branży horeca gdyż w dużej mierze tam zatrudnienie znajdują właśnie osoby uczące się.

Przyznano mi dofinansowanie wynagrodzeń studentów

Chodzą pogłoski, że przedsiębiorcy zgłaszają studentów w formularzach, a urzędy przyznają dofinansowania do ich wynagrodzeń. Jest to możliwe, ponieważ urząd bazuje na oświadczeniach przedsiębiorcy. Wniosek bazuje jedynie na wykazie pracowników, który zawiera imię, nazwisko, pesel oraz wynagrodzenie brutto pracownika. Na podstawie tych danych urzędy musiałyby kontaktować się z ZUS przy weryfikacji każdego wniosku.

Kontrola wydatkowania będzie następowała dopiero podczas rozliczania dofinansowania kiedy to będzie należało przesłać m.in. umowy stanowiące podstawę wynagrodzenia pracownika i za pewne wtedy dojdzie do istotnej weryfikacji czy dana osoba podlegała obowiązkowi składkowemu. O rozliczeniu słów kilka w poniższym linku:

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Joanna 29 kwietnia, 2021 o 08:45

Należy postawić pytanie dlaczego studenci zatrudnieni na umowę zlecenie mogą być dofinansowani z art. 15zzb? Wszystkie oficjalne interpretacje dostępne w urzędach pracy i na stronach www, wyraźnie i jednoznacznie na to pozwalają. W ustawie zarówno w art. 15gga jak i art. 15zzb jest ta sama informacja na temat tego kto jest pracownikiem. Oba artykuły odsyłają w tej kwestii do art. 15g ust.4. Ponowię więc pytanie; dlaczego z jednego artykułu można dostać dofinansowanie na studenta a z drugiego nie?

Odpowiedz

Ela 25 maja, 2021 o 12:28

Też interesuje mnie zagadnie dofinansowania do wynagrodzeń dla studentów . Aktualnie rozliczam 2 dotacje . jedną z PUP, a drugą z WUP. Oba urzędy posługują sie tą samą definicją i z PUP zaakceptowali studentów, a w WUP każą mi zwracać. Potrzebuję jakiejś prawnej interpretacji, którą mogłabym podesłać do WUP, aby przemyśleli swoją decyzję.

Odpowiedz

Małgorzata 31 maja, 2021 o 11:05

Pani Elżbieto, a z której dotacji każą Pani zwracać (całość dofinansowania czy tylko część która była wyliczona na studentów), 15gg czy 15 zz?

Odpowiedz

Anna 15 czerwca, 2021 o 00:52

Pani Elu, czy udało się coś dowiedzieć. Też przez przypadek się dowiedziałam, że muszę oddać dofinansownie do WUP bo mój pracownik (student) jednak nie jest pracownikiem.

Odpowiedz

Agnieszka 31 maja, 2021 o 23:20

A co ze zleceniobiorcami, którzy są zgłoszeni do dobrowolnych składek ZUS?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: