Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Czy osoba zadłużona może dokonać darowizny?

Mirosław Uziembło03 kwietnia 2018Komentarze (0)

Ostatnio na naszą skrzynkę pocztową przyszło zapytanie czy osoba zadłużona może dokonać darowizny?

Może, ale darowizna ta będzie dotknięta wadą, o której mówi art. 529 KC:

Jeżeli w chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, domniemywa się, iż działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny wskutek dokonania darowizny.

O tym jaką czynność możemy uznać za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli mówi art. 527 §2 KC:

Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

Oznacza to, że w takim przypadku darowizna jest działaniem na szkodę wierzycieli, a co za tym idzie może zostać uznana za bezskuteczną względem nich.

Ale, no właśnie – może zostać uznana jest tutaj sformułowaniem kluczowym.

Bezskuteczność ta nie następuje z mocy prawa, a co za tym idzie sąd nie orzeka jej z urzędu.

Zainteresowany wierzyciel musi wystąpić z powództwem o uznanie tej czynności za bezskuteczną względem niego. Wówczas po uzyskaniu orzeczenia wydanego na skutek tzw. Skargi Pauliańskiej wierzyciel ma prawo do dochodzenia wierzytelności z majątku, który był przedmiotem darowizny.

Skarga pauliańska opisana jest w art. 527 §1 KC:

Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Reasumując:

Umowa darowizny zawarta przez dłużnika i osobę trzecią jest ważna między stronami tejże umowy. Jednakże wierzyciel może ją  zaskarżuć w drodze Skargi Pauliańskiej – a co za tym idzie doprowadzić do uznania zawartej umowy za bezskuteczną wobec niego. Tym samym wierzyciel uzyska prawo do dochodzenia swojej wierzytelności z darowanego majątku.

Tak więc, taka darowizna nie uchroni majątku przed komornikiem, ale może przynieść wiele kłopotów i nieprzyjemności naszym bliskim.

Dłużniku pamiętaj jednak, że uchylanie lub udaremnianie zaspokojenia wierzyciela może podlegać również odpowiedzialności karnej i nieść za sobą znacznie poważniejsze konsekwencje.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: