Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Pełnomocnik do złożenia wniosku o upadłość konsumencką

Mirosław Uziembło06 marca 2018Komentarze (0)

Zasady składania wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej.

Podstawową zasadą jest wyłączna legitymacja dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że ani na wniosek wierzycieli, ani z urzędu nie można wszcząć tego postępowania. Ustawodawca, biorąc pod uwagę skutki i rozbudowaną formę oddłużenia idącego za ogłoszeniem upadłości osoby fizycznej, wyłączył możliwość zgłoszenia wniosku przez wierzycieli. Dzięki temu dłużnikowi nie grozi szantaż lub zastraszanie ze strony nieuczciwych wierzycieli.

Wyłączeniu od tej zasady podlega jedynie sytuacja gdy dłużnik prowadził działalność gospodarczą. Zgodnie z przepisami wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, w ciągu roku od dnia wykreślenia z właściwego rejestru. Regulacji tej podlegają również osoby, które nie zgłosiły działalności – w ich przypadku termin ten trwa rok od dnia zaprzestania prowadzenia działalności. (art. 8 i 9 PrUp)

Pełnomocnik.

Oczywiście wniosek może złożyć również przedstawiciel ustawowy dłużnika lub zgodnie z art. 87 § 1 KPC wybrany przez dłużnika pełnomocnik do złożenia wniosku o upadłość konsumencką:

  1. Adwokata lub radcę prawnego,
  2. Licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego,
  3. Osobę sprawującą zarząd majątkiem lub interesami dłużnika,
  4. Osoba pozostająca z dłużnikiem w stałym stosunku zlecenia,
  5. Małżonek, rodzeństwo, zstępni, lub wstępni oraz osoba pozostająca z dłużnikiem w stosunku przysposobienia.

W związku z tym, że upadłość konsumencka może być uznana za działanie w celu ochrony praw konsumenckich, pełnomocnikiem dłużnika może być przedstawiciel organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. (art. 87 § 5 KPC)

Organizacje pozarządowe.

Kwestią sporną pozostaje legitymacja samej (nie przedstawiciela!) organizacji pozarządowych do występowania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej w imieniu dłużnika. Zgodnie z art. 61 § 1 pkt 3 KPC, na mocy zgody osoby fizycznej mogą one wytaczać na jej rzecz powództwo w sprawach mieszczących się w zakresie zadań statutowych.

Bowiem uznając przepisy o upadłości konsumenckiej za prawo szczególne względem KPC, to uprawnienie do złożenia wniosku przysługuje wyłącznie dłużnikowi. Tym samym niejako odbierając organizacjom te uprawnienie. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć jedynie możliwość złożenia wniosku przez wierzycieli – cały przepis mógłby brzmieć Wierzycielom nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej.

Z drugiej strony organizacja działa na podstawie zgody osoby fizycznej i tylko dzięki tej zgodzie jej działania mogą być skuteczne.

Nie jest to kwestia rozwiązana przez ustawodawcę, więc pozostawiam ją do dyskusji. Tymczasem możemy liczyć na uściślenie tych kwestii, choć nie są one najważniejszymi, w nadchodzących regulacjach.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz mi swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej.

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Doradca Prawny Mirosław Uziembło. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz moją pocztę e-mail. Nie będę ich przechowywać dłużej niż przez 1 miesiąc – po tym okresie zostaną usunięte.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do mnie z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: prawnikdlakonsumenta@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: