Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Jeszcze nie opadł kurz po głośnym „świętowaniu” przez przedsiębiorców i Internautów kolejnych orzeczeń Sądów, które uchylały kary nakładane przez Sanepid, a już mamy pierwsze wyłamanie od reguły. WSA w Bydgoszczy wydał wyrok utrzymujący karę nałożoną przez sanepid.

Wydawać się mogło, że przy popularnej aktualnie narracji o bezpodstawności zakazów nie znajdzie się Instancja, która postara się o chociażby usprawiedliwianie działań na podstawie rozporządzenia, a co dopiero wyda wyrok utrzymujący karę nałożoną przez sanepid.

Dlaczego kary zostają uchylone

Większość prawników stoi na stanowisku, że ograniczenia działalności nałożone rozporządzeniem nie mogą być uznane za ustanowione prawidłowo. Takie też dotychczas było stanowisko Sądów. Ustanowienie tak daleko idących ograniczeń praw obywatelskich w tym ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. W związku z powyższym ustanowienie ich przy pomocy rozporządzenia narusza Konstytucję. WSA w Opolu – Fryzjer. Wyrok WSA w Warszawie – zakrywanie twarzy.

Wyrok utrzymujący karę nałożoną przez sanepid

Tutaj należy podkreślić, że WSA w Bydgoszczy nie rozważał nad tym, czy wprowadzone regulacje są ustanowione prawidłowo, czy nie. Choć w uzasadnieniu wskazuje, że uznaje taki sposób wprowadzania ograniczeń. Ale o tym przeczytasz na końcu.

Abstrahując od powszechnie znanych niedociągnięć prawodawcy związanych z prawidłową regulacją przepisów, wskazać trzeba, że, biorąc pod uwagę powszechne zagrożenie dla zdrowia i życia wszystkich osób przebywających na terytorium Polski, należy dokonać takiej interpretacji obowiązujących przepisów, aby w jak największym zakresie zabezpieczyć obywateli przed zachowaniem skrajnie nieodpowiedzialnych podmiotów, niestosujących się do regulacji mających na celu ograniczenie stanu zagrożenia w skali całego kraju.

Sąd powołując się na względy słuszności uznał, że kary nie powinien uchylać. Dalsze poddawanie w wątpliwość działań sanepidu zachęci innych do łamania nałożonych ograniczeń, których przestrzeganie jest w interesie publicznym.

W tym kontekście nieodpowiedzialne i wymagające szybkiej i skutecznej reakcji zachowania skutkują koniecznością takiej wykładni przepisów, aby zapobiec powtarzaniu takich samych sytuacji w przypadku podmiotów, które już naruszyły obowiązujące przepisy, jak i osiągnąć efekt odstraszający wobec innych podmiotów, które, widząc nieskuteczność działania organów administracji publicznej, będą zachęcane do lekceważenia regulacji mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii.Jest to tym bardziej widoczne aktualnie (grudzień 2020 r.), kiedy mamy do czynienia z kolejną falą zakażeń i tym bardziej konieczne jest zasygnalizowanie, że łamanie przepisów, których celem jest ograniczenie ilości zakażeń, spotyka się z odpowiednią reakcją organów administracji publicznej, których obowiązkiem jest przecież m.in. zwalczanie chorób epidemicznych (art. 68 ust. 4 Konstytucji). Mając na uwadze powyższe cele, należy stwierdzić, że zaskarżona decyzja odpowiada prawu, którego celem jest m.in. ochrona ogółu obywateli przed nieodpowiedzialnymi zachowaniami konkretnych podmiotów.

Pierwsza pandemia w XXI wieku wystarczającym uzasadnieniem na łamanie konstytucji?

Głównym zarzutem wobec działań sanepidu i nakładanych w związku z interwencjami kar, jest nieodpowiednie ustanowienie zakazu działalności. Jednakże WSA w Bydgosczy podkreśla:

Reasumując, zakaz prowadzenia określonej działalności został wprowadzony na podstawie ustawy, która upoważniła Radę Ministrów do dookreślenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Taki zabieg ustawowy był w pełni zasadny, ponieważ pozwala on na bieżące reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną i działanie w tym zakresie parlamentu poprzez wydawanie ustaw nie gwarantowałoby skuteczności walki z epidemią, biorąc chociażby pod uwagę długość procesu legislacyjnego.

Ponadto skarżący powołał się na art. 31 ust. 3 Konstytucji:

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

W ocenie Sądu zaistniała sytuacja, wynikająca ze stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w pełni uzasadnia wprowadzenie ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, o jakich mowa w cyt. przepisie Konstytucji.

Całe uzasadnienie wyroku znajdziecie tutaj:

Wyrok utrzymujący karę sanepidu

Więcej o sprawie przeczytasz na stronie prawo.pl

Wszyscy czekaliśmy na ujawnienie wniosków dotyczących pomocy ogłoszonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r.
W końcu pojawiają się pierwsze informacje, niestety niekoniecznie pozytywne. Nowe świadczenie postojowe jednak nie obejmie firm założonych po 1 kwietnia 2020 roku. Niestety poza warunkiem przeważającego PKD i (zmienionego) spadku przychodów dochodzi warunek otrzymania wcześniej świadczenia postojowego RSP-D lub RSP-DB.

Lista PKD i zmiana daty!

Pierwszy warunek to wykonywanie działalności pod przeważającym kodem PKD na dzień 30 listopada 2020 r. Przy czym ZUS będzie akceptował zmiany dokonane nie później niż 30 listopada. (użyj ctr+f i wyszukaj swój kod)

  1. 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
  2. 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1(…) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z

Nowe świadczenie postojowe na bazie poprzednich

Niestety, głośno zapowiadana pomoc dla „nowych” przedsiębiorców tj. tych co rozpoczęli działalność w 2020 roku okazała się co najmniej chybiona. Aby dostać nowe świadczenie postojowe z tzw. tarczy 7.0 ze strony www.zus.pl możemy się dowiedzieć, że warunkiem jest by wnioskodawca otrzymał wcześniej choć jedno świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB. Samo rozporządzenie odwołuje się do art. 15zq ustawy związanej z przeciwdziałaniem COVID-19, który mówi wprost, że

osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Spadek przychodów bez roku 2019!

Jedna pozytywna wiadomość, choć najistotniejsza miała być z punktu widzenia osób, które rozpoczęły działalność w 2020 roku. Będzie można porównać spadek przychodów w miesiąc do miesiąca poprzedzającego. Bez konieczności porównania rok do roku.

Nowa zasada przychód z wcześniej wymienionych działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Przykład:

Wniosek składamy w marcu możemy porównać:

  • luty 2021 do stycznia 2021
  • luty 2021 do lutego 2020
  • styczeń 2021 do grudnia 2019
  • styczeń 2021 do stycznia 2020

Pole do wyboru szerokie, ważne żeby w którymkolwiek spadek przychodów osiągnął próg 40%

Kiedy pomoc opiera się na porównaniu miesięcy w lockdownie.

Tak to oznacza, że nawet składając wniosek w lutym maksymalnie cofniemy się do listopada. Mówiąc wprost możliwość odniesienia do miesiąca poprzedzającego prowadzi do tego, że porównujemy ze sobą spadek przychodów w miesiącach, które W CAŁOŚCI obejmował już lockdown 2.0

Dwukrotne nowe świadczenie postojowe

Nowe świadczenie postojowe może przysługiwać jednokrotnie lub dwukrotnie. Jednokrotnie mogą starać się osoby wykonujące przeważającą działalność według PKD określonych wyżej w punkcie 1. Osoby z punktu drugiego mogą starać się o dwukrotne udzielenie świadczenia.

Uzyskana pomoc publiczna

Jednym z elementów wniosku jest tabelka, w której uzupełniamy informacje o uzyskanej pomocy publicznej. O tym jak to zrobić pisałem tutaj.

Oświadczenie o przestrzeganiu obostrzeń „Covidowych”

Stałym elementem wniosków w tym wniosku o nowe świadczenie postojowe jest złożenie oświadczenia pod rygorem karnym, że wnioskujący nie naruszył ograniczeń nałożonych przez rząd w związku z pandemią Covid-19.

Jak złożyć wniosek o nowe świadczenie postojowe

Tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Poprzez login.gov.pl lub poprzez portal pue.zus.pl

Odwołanie od decyzji

PAMIĘTAJ!

Przysługuje Ci prawo do odwołania od negatywnej decyzji! Zgodnie z art. 15zv ustawy o przeciwdziałaniu „Covid-19” odwołanie wnosimy do właściwego sądu w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Jeśli będziesz miał trudności ze sformułowaniem odwołania lub jakiekolwiek pytania skontaktuj się ze mną pod prawnikdlakonsumenta@gmail.com lub poprzez moją stronę na facebooku.

31 stycznia zbliża się wielkimi krokami. W tym roku roku to data wyjątkowa dla wielu przedsiębiorców, którzy sprzedają alkohol. Wszyscy czekają na wejście w życie ustawy, która umożliwi odroczenie, a nawet zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Więcej o możliwym odroczeniu opłaty za tzw. koncesję pisałem tutaj.

USTAWA umożliwiająca odroczenie została podpisana przez prezydenta 25 stycznia!

Jednak odroczenie nie dotyczy obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu brutto za rok poprzedni. To oświadczenie trzeba złożyć do 31 stycznia. (w tym roku 31 stycznia to niedziela, więc technicznie rzecz biorąc do 29 stycznia). Okej, oświadczenie trzeba złożyć, ale jak obliczyć wartość sprzedanego alkoholu do oświadczenia? Dalej znajdziecie kalkulator, który pomoże przy koktajlach!

Jak złożyć oświadczenie

Oświadczenie składamy w formie pisemnej w urzędzie na umówionym spotkaniu lub za pomocą profilu epuap. Jednakże nie wszystkie urzędy mogą obsługiwać taką formę. Najlepiej jest zapytać we właściwym dla nas urzędzie.

Ile to kosztuje?

Złożenie oświadczenia nie wymaga opłaty. Jedynie w przypadku gdy reprezentuje nas pełnomocnik, wymagana jest opłata 17 zł za pełnomocnictwo.

Jak obliczyć wartość sprzedanego alkoholu – kalkulator

[kliknij aby kontynuować…]

Pismo do ZPAV. Faktura a ustawa.

Mirosław Uziembło22 stycznia 2021Komentarze (0)

Na początku tego tygodnia zrobiło się głośno o fakturach, które rozesłał ZPAV do przedsiębiorców, z którymi mają umowy. Faktury te obejmują należności za okres od maja do końca roku 2020. O ile maj – październik wszyscy rozumiemy, bo przedsiębiorcy mogli działać stacjonarnie, o tyle listopad i grudzień jest wątpliwy. Tym bardziej, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wynagrodzenie podmiotów typu ZPAV zostało wstrzymane. Niżej znajdziecie wzór, oparty o terminy branży gastronomicznej, jak sporządzić pismo do ZPAV z wnioskiem o korektę faktury. Najpierw przeczytaj proszę poniższe tłumaczenie zapisów ustawy.

Wstrzymanie wynagrodzeń

W art. 15l. ust. 1 określone zostało ustawowe wstrzymanie wynagrodzeń, które są pobierane od przedsiębiorców. Obowiązuje ono wyłącznie w okresie gdy przedsiębiorca objęty jest zakazem prowadzenia działalności. Dla przykładu branża gastronomiczna objęta jest zakazem działalności stacjonarnej od 24 października.

Wstrzymanie przysługuje TYLKO przedsiębiorcom, którzy spełniają WSZYSTKIE warunki z ust. 2

Wstrzymanie nie dla firm założonych po 2 marca 2020 r.

Ust. 2 artykułu stanowi:

2. Warunkami skorzystania z wstrzymania poboru wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są:
1) świadczenie przed wejściem w życie niniejszej ustawy przez przedsiębiorcę usług w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych;
2) bycie płatnikiem wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
3) uiszczenie wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.

W związku z powyższym przedsiębiorcy, którzy podpisali umowy po odmrożeniu gospodarki tj. maj-październik, a nie byli wcześniej płatnikami wynagrodzeń i opłat (choćby z inną organizacją) nie mogą skorzystać z zapisów ustawy.

Obniżenie wynagrodzenia ZPAV

W ust. 4 art. 15l. określono uprawnienie dla przedsiębiorców do żądania obniżenia należnego wynagrodzenia proporcjonalnie do spadku przychodów.

4) W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przedsiębiorca, którego nie dotyczy zakaz, o którym mowa w ust. 1, oraz organizacja pozarządowa i podmiot, o których mowa w ust. 3, mogą żądać obniżenia wynagrodzenia dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, proporcjonalnie do obniżenia jego przychodu w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym okresie rozliczeniowym w roku przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Powyższe uprawnienie niestety również dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność w 2019 roku i mogą porównać spadek przychodów.

Pismo do ZPAV

Poniżej znajdziesz wzór pisma:

Pobierz “Pismo do ZPAV os. fiz.”

wniosek-ZPAV-os.-fiz..docx – Pobrano 476 razy – 25 KB

Pobierz “Pismo do ZPAV os. prawna.”

wniosek-ZPAV-os.-prawna.docx – Pobrano 394 razy – 25 KB

Inne darmowe wzory udostępnianych przeze mnie pism znajdziesz tutaj:

Ważne!

Podobno ZPAV nie naliczyło miesięcy objętych zamknięciem do należności wynikającej z faktury. Proszę przelicz wysokość faktury ze stawkami, które Ciebie obejmują zgodnie z umową. Być może pismo do ZPAV w Twoim przypadku nie będzie miało sensu. Chyba, że odnotowałeś spadek przychodu. Wtedy odpowiednio przeredaguj pismo albo napisz mail na prawnikdlakonsumenta@gmail.com pomogę Ci w tym.

Tak zwaną ponieważ poprawnie jest to opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jak informowałem wcześniej trwają prace nad ustawą, która wprowadza możliwość odroczenia, a nawet zwolnienia z w/w opłaty. Lada dzień sejm przyjmie ustawę, trafi ona do prezydenta do podpisu. Odroczenie opłaty za „koncesję” stanie się możliwe.

Nowelizacja została uchwalona teraz wszystko zależy od radnych.

Artykuł 31zzca bo o nim mowa wprowadzono w tarczy 4.0 i umożliwił on działania związane z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w roku 2020.

Odroczenie opłaty za „koncesję”

[kliknij aby kontynuować…]