Mirosław Uziembło

prawnik - Menedżer

Prezes Fundacji Pomocy Twoja Latarnia, absolwent wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości WSB w Toruniu. Od 2018 roku aplikant radcowski przy OIRP w Toruniu.
[Więcej >>>]

Co drugi stolik w gastronomii? Niekoniecznie!

Mirosław Uziembło16 października 20202 komentarze

I znowu witamy w gastronomii lockdown, ale tym razem w wersji mini.

Po raz kolejny dotyka branżę gastronomiczną mocne obostrzenie.

Po pierwsze czas prowadzenia działalności:

Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu
i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru
potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 56.30) jest dopuszczalne od godziny 6.00 do godziny 21.00

Po drugie obowiązek noszenia maseczek przez gości i personel:

klienci realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, do czasu zajęcia
przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje

obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1.

Po trzecie co drugi stolik LUB przegroda

To ważne, bo w eter poszła informacja o wyłączeniu co drugiego stolika tymczasem w rozporządzeniu wyraźnie napisano:

klienci zajmowali co drugi stolik, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co naj-
mniej 1 m, licząc od powierzchni stolika;

Całość rozporządzenia znajdziecie tutaj:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000182901.pdf

W poprzednim poście udostępniłem wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS. Znajduje się on pod TYM linkiem. Kolejnym elementem tarczy antykryzysowej jest świadczenie postojowe. Dzisiaj doczekaliśmy się, i o to jest, wniosek o świadczenie postojowe.

Czym jest świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. W prostych słowach opisałem to świadczenie tutaj:

Wniosek o świadczenie postojowe

Kto składa wniosek:

Wniosek do ZUS składa zleceniodawca lub zamawiający.
WAŻNE! Jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej Twojej umowy.

Termin:

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Dokumenty:

Wniosek dla zleceniodawców lub zamawiających znajdziecie tutaj.
Do wniosku należy dołączyć kopię umowy cywilnoprawnej.

WAŻNE! Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać Twoje oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

Wniosek dla SAMOZATRUDNIONYCH znajdziecie tutaj.
Samozatrudnieni nie muszą dołączać innych dokumentów.

wniosek o świadczenie postojowe

#Gastronomiarazem #PrzyszloscDlaGastronomii

1 kwietnia 2020 roku weszła w życie Tarcza Antykryzysowa, która ma pomóc przedsiębiorcom i pracownikom przetrwać kryzys spowodowany epidemią. Tak to nie prima aprilis, weszła w życie, ale to na ile pomoże pozostawiam Twojej ocenie. Jednym z elementów tarczy antykryzysowej jest wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania składek.

Komu przysługuje zwolnienie z opłacania składek

Wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania składek będzie przysługiwał płatnikowi składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych i był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. Bardzo rzeczowo i przystępnie opisała to mec. Agata Kicińska na swoim blogu. Artykuł znajdziecie poniżej:

WAŻNE!

Jeżeli zatrudniasz na umowie o pracę 5 osób i na przykład jeszcze 6 osób na umowę zleceniu, które podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do ZUS – Zwolnienie Ci nie przysługuje. Podobnie ma się sprawa z wszelkimi innymi umowami, jak np. nauka zawodu. Sumowane są wszystkie osoby zgłoszone do ZUS, nie tylko osoby na umowie o pracę. Ich liczba musi być mniejsza niż 10.

Wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania składek

Dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie wniosek gotowy do wypełnienia:

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek

Poza tym wnioskiem należy załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z  udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01)

Dodatkowo:

 • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

#Gastronomiarazem #PrzyszloscDlaGastronomii

W poprzednim wpisie przybliżyłem szczegóły jednego z elementów Tarczy Antykryzysowej – świadczenia postojowego. Tutaj chciałbym opisać komu nie przysługuje świadczenie postojowe,

Kiedy zleceniobiorcy nie przysługuje świadczenie postojowe

Zleceniobiorcy oraz osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe nie będzie przysługiwać jeżeli:

 1. Umowa cywilnoprawna została zawarta po dniu 1 lutego 2020 r.;
 2. Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Czyli przekroczył kwotę 15 681 zł.

Kiedy samo zatrudnionemu nie przysługuje świadczenie postojowe

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe nie będzie przysługiwać jeżeli:

 1. rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej miało miejsce po dniu 1 lutego 2020 r, lub
 2. gdy rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej miało miejsce przed dniem 1 lutego 2020 r. :
  1. osoba nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
   1. jeżeli przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe nie uległ zmniejszeniu o co najmniej 15% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,
    • jeżeli przychód był niższy o co najmniej 15% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym osobie nie przysługuje świadczenie postojowe jeżeli przychód przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
  2. osoba zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Powyższe obostrzenia nie dotyczą wszystkich samo zatrudnionych. Wyjątkiem są osoby prowadzące działalność gospodarczą dokonujące rozliczeń przy pomocy karty podatkowej i korzystające ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług.

#Gastronomiarazem #PrzyszloscDlaGastronomii

Świadczenie postojowe – COVID-19

Mirosław Uziembło29 marca 20203 komentarze

Wielkimi krokami zbliża się specustawa powszechnie znana jako Tarcza Antykryzysowa. Jednym z jej elementów jest świadczenie postojowe jako forma pomocy m.in. dla samo zatrudnionych i osób na umowie zleceniu.

Kiedy przysługuje świadczenie postojowe

Zgodnie ze specustawą:

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Czym jest przestój w prowadzeniu działalności?
Termin ten nie jest określony przez ustawodawcę. Jednak dzięki kodeksowi pracy, możemy go interpretować analogicznie do wykładni użytej przy wynagrodzeniu przestojowym. Tak więc przestój jest to swego rodzaju przerwa w działalności z powodów niezawinionych przez przedsiębiorcę. Innymi słowy przedsiębiorstwo pozostaje w gotowości do prowadzenia działalności, ale z różnych powodów – np. ograniczenia nałożonego przez państwo na pracodawcę – nie może jej wykonywać.

W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Komu przysługuje świadczenie postojowe

Świadczenie przysługuje dwóm grupom odbiorców:

 1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 2. Osoby wykonujące umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług.

Jeżeli kwalifikujemy się do jednej z tych grup, aby przysługiwało nam świadczenie musimy:

 1. Zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz być:
  1. Obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2. Posiadać prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, lub
  3. Cudzoziemcą legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy świadczenie postojowe nie przysługuje

Ustawodawca określił obostrzenia w przyznawaniu świadczenia postojowego. Jest to miedzy innymi granica czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej przez samo zatrudnionych. W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne będzie to data zawarcia umowy. Więcej w temacie obostrzeń możecie przeczytać tutaj.

Wysokość świadczenia postojowego

Co do zasady świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r czyli ok. 2080 zł i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Inaczej jest w przypadku osób, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1,3 tys. zł miesięcznie. Tutaj świadczenie postojowe będzie równe sumie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Również osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na zasadach karty podatkowej będą mogły starać się o świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł.

Świadczenie jest jednorazowe, a to czy jest wystarczające pozostawiam Twojej ocenie.

WNIOSEK ZNAJDZIECIE TUTAJ

#Gastronomiarazem #PrzyszloscDlaGastronomii